English version
Ring for rådgivning:
Eller kontakt os ved udfyldelse af formularen:
Navn:
Firmanavn:
Tlf.:
Email:
Besked:
UdskrivSøgTip en ven Se ErgoFloor sitemap

Regupol Lastsikring

Lastsikrings måtter - Friktionsmåtter - Anti-slip måtter - Antiskridmåtter for lastsikring og øget trafiksikkerhed.

Lastsikring er trafiksikkerhed, hvorfor alle afsendere, transportører og chauffører bør have stor fokus på, at godset klargøres, læsses og sikres forsvarligt for sikring af, at det kan transporteres sikkert.

Gods, som ikke er formstabilt eller ikke sikret tilstrækkeligt under transporten, kan glide eller vælte af køretøjet og medføre voldsomme ulykker for chauffør  og øvrige trafikanter. Forsvarlig lastsikring er således en nøgleparameter for højnelse af trafiksikkerheden og for, at  gods og køretøjer kommer ubeskadiget frem.

Lastbil med forrykket last grundet mangelfuld lastsikring. Anvend Regupol anti-slip måtter, friktionsmåtter, lastsikrings måtter for sikring af lasten  Lastsikringskræfter som ved anvendelse af Regupol friktionsmåtter - antiskridmåtter - lastsikrings måtter kan modvirkes 


Udover det trafiksikkerhedsmæssige incitament som enhver ansvarlig afsender, transportør og chauffør altid har haft for udførelse af forsvarlig lastsikring, så trådte skærpede regler, i henhold til EU's direktiv om vejsidesyn 2014/47, i kraft i Danmark den 20. maj 2018. Direktivet har til formål at sikre en mere ensartet myndighedskontrol af køretøjer i Europa. Direktivet skærper og præciserer kravene til lastsikring og fastsætter blandt andet, hvordan lastsikringen skal kontrolleres i eksempelvis en vejsidekontrol.

Direktivet foreskriver bl.a. at lastsikringen i forskellige retninger skal kunne modstå specifikke kræfter, som følge af køretøjets acceleration/deceleration:

og retningslinjerne for anvendelse af forskellige fastgøringmetoder og antiskridmåtter - friktionsmåtter - anti-slip måtter - lastsikrings-måtter.

Mangelfuld lastsikring og undladelse af anvendelse af friktionsmåtter kan fx medføre at lastbilen vælter, hvilket ikke blot til fare for chauffør og evt. passagerer i lastbilen, men også for øvrige trafikanter. Derudover er der mange eksempler på, at en hård opbremsning medfører, at lasten rykker sig og maser førerhus og chauffør. Sitiuationer som disse kan betyde ødelæggelse af lastbilen, lasten og ikke mindst død eller varige skader for chauførren og evt. også andre trafikanter. 

Ofte konstaterer chaufføren i tide, at lasten har forrykket sig og holder ind til siden, hvorved der skabes en "ulykkessitiuation", som kan medføre forsinkelser og risiko, for at andre trafikanter forulykker.

Lastsikringsmåtte, friktionsmåtte, friktionsmåtter, anti-skridmåtter  Lastsikringsmåtte, friktionsmåtte, friktionsmåtter, anti-skridmåtter


Regupol anti-slip måtter - friktionsmåtter - lastsikrings måtter har igennem mange år medvirket til forebyggelse af ulykker og øgning af trafiksikkerheden i forbindelse af lastsikring af utallige godstransporter verden rundt og bevist sit værd, som en effektiv og prisbillig løsning. Ved anvendelse af Regupol antiskridmåtter hæmmes lasten i at skride, hvorved risikoen for farlige sitiuationers opståen reduceres. I resten af Eoropa er anvendelse af Regupol friktionsmåtter udbredt, mens der hidtil ikke har været tradition herfor i Danmark, men efter EU's direktiv om vejsidesyn ikraftstræden er anvendelsen af friktionsmåtter - antiskrismåtter - anti-slip måtter - skridsikringsmåtter i kraftig vækst med øget trafiksikkerhed til følge.

Udover vejtransport anvendes Regupol antiskridmåtter ofte i forbindelse med sø- og lufttransport af gods.

ErgoFloor er forhandler af Regupol lastsikrings-måtter og adskillige andre produkter fra Berleburger Schaumkunststoffwerk - BSW. 

Produktprogrammet af Regupol lastsikring-produkter omfatter: 


Download/Læs mere i brochuren

Brochure Regupol lastsikringsmåtter - friktionsmåtter - antiskridmåtter - anti-glidmåtter